O nas

Instytut Readaptacji powstał w wyniku połączenia inicjatyw Fundacji Pomost i Fundacji Synergium.

Łączymy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami powracającymi do życia w społeczeństwie po odbytej karze pozbawienia wolności z umiejętnością skutecznego wdrażania i finansowania projektów publicznych. Wypracowane przez nas standardy w pracy z byłymi więźniami są pionierską wiedzą, którą jesteśmy gotowi się dzielić rozszerzając spektrum skutecznych działań nad poprawą bezpieczeństwa i walką z wykluczeniem. Zmiana społeczna zawsze zaczyna się od jednostki.

Dowiedz się więcej

https://www.fundacja-pomost.pl
https://www.fundacjasynergium.pl

Misja

Naszym celem jest zmiana społeczna.

Aby ją wprowadzić potrzebujemy kompetentnego zaplecza readaptacyjnego oferującego realną pomoc tym, którzy pragną odmienić swoje życie. Lata doświadczeń zebranych przez zabrzańską Fundację Pomost pokazują, że konsekwentna praca przynosi wymierne korzyści dla byłych więźniów, ich rodzin, przekłada się na większe bezpieczeństwo na ulicy, wpływa korzystnie na rynek pracy i miejski budżet.

Mamy szczęście pracować z wybitnymi specjalistami, którzy od lat z pasją realizują naszą misję. Dziś chcielibyśmy zaprosić do współpracy osoby i instytucje, które pomogą nam kształcić wykwalifikowaną kadrę, otwierać nowe ośrodki i docierać szerzej z potrzebnymi działaniami readaptacyjnymi.

Zapraszamy do współpracy.

Cele Statutowe

Problemy nie znikają, gdy usuniemy je z pola widzenia. Chcemy tworzyć zmianę, która będzie odczuwalna przez wszystkich.

Nasze cele to:

  • Wspieranie procesu readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Kreowanie, rozwijanie i wdrażanie nowych standardów oraz narzędzi readaptacyjnych
  • Szkolenie specjalistów, tworzenie nowych Ośrodków, poszerzanie świadomości publicznej w tematyce readaptacji
  • Inicjowanie nowych partnerstw i porozumień, współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
  • Działania na rzecz rynku pracy: wspieranie pracodawców, aktywizowanie zawodowe osób karanych
  • Diagnozowanie i analizowanie problemów społecznych w obszarze readaptacji
  • Współpraca z uczelniami i specjalistami w celu budowania bazy wiedzy naukowej dotyczącej skutecznych mechanizmów readaptacyjnych
  • Integrowanie wiedzy, doświadczeń i potencjału instytucji readaptacyjnych

Kadra

Edward Szeliga

Edward Szeliga

Prezes Zarządu Terapeuta, trener, twórca innowacyjnych narzędzi optymalizujących pracę z byłymi więźniami oraz szkoleń z zakresu readaptacji społecznej dostosowanych do potrzeb przedstawicieli różnych grup zawodowych (m.in. pracowników socjalnych, kuratorów, służby więziennej). Posiada doświadczenie w tworzeniu zespołów terapeutycznych oraz pracy terapeutycznej z grupami, pracy edukacyjnej i profilaktycznej (od 2011 r.), streetworker (Centrum Wsparcia Biznesu, 2015), certyfikowany terapeuta uzależnień (KBPN, 2018), trener procesów grupowych (Holistyczna Szkoła Trenerów – Fundacja Rozwiń Skrzydła Warszawa, 2019). Ukończył całościowe szkolenia z dialogu motywującego w pracy z pacjentem (terapeuta motywujący) realizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Najważniejszy jest dla niego szacunek dla drugiego człowieka i jego historii. Stawia na interdyscyplinarną współpracę, skuteczność działań, elastyczność umysłu, otwartość serca i profesjonalność podejścia. Szczególnie ceni metodę społeczności, którą od lat stosuje w Społecznym Ośrodku Readaptacji, nieustannie doskonaląc i dostosowując do specyfiki pracy z grupami byłych więźniów. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z: metod diagnozy w readaptacji społecznej, społeczności readaptacyjnej jako metody pracy z byłymi więźniami, procesu grupowego oraz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych do realizacji zadań readaptacyjnych.

Marek Białach

Marek Białach

V-ce Prezes Zarządu Doktor nauk humanistycznych, socjolog rynku pracy, menedżer. Od 2004 roku jest trenerem, doradcą, mentorem, wykładowcą akademickim. Przeprowadził wiele szkoleń i doradztwa z zakresu kompetencji społecznych, kompetencji kluczowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, instrumentów rynku pracy. Koordynator merytoryczno-naukowy i ewaluator projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych. Jest autorem kilkudziesięciu projektów społecznych, rozwiązań innowacyjnych, produktów finalnych, wielu publikacji i ekspertyz w obszarze polityki społecznej, edukacji, rynku pracy. Zainteresowania badawcze: planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego; efektywność aktywizacji społecznej i zawodowej; instytucjonalizacja innowacji społecznych. Pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metod aktywizacji zawodowej w readaptacji społecznej.

Piotr Wieczorkowski

Piotr Wieczorkowski

V-ce Prezes Zarządu Psycholog kliniczny, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Od 2018 roku pracuje w Fundacji Pomost w Zabrzu jako specjalista readaptacji. W latach 2006-2016 kierował Dziennym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych Specjalista Readaptacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. W działalności szkoleniowej współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w realizacji Studium Terapii Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Katowicach oraz Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w ramach szkoleń specjalizacyjnych w zakresie psychologii klinicznej i studiów podyplomowych. W ramach Projektu Employment Bridge to the Future, we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, prowadził szkolenia dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą osobom opuszczającym zakłady karne.

Katarzyna Majda

Katarzyna Majda

Psycholożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami po odbytej karze. Kierownik Społecznego Ośrodka Readaptacji w Zabrzu prowadzonego przez Fundację Pomost, zarządza pracą zespołu specjalistów readaptacji. Inicjatorka i kretorka wielu innowacyjnych warsztatów psychoedukacyjnych i działań z zakresu readaptacji społecznej. Specjalistka psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, zafascynowana pracą z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Doświadczenie w tym obszarze zdobywała m.in. w Ośrodku ,,Szansa” w Pławniowicach oraz w zakładach karnych na oddziałach terapeutycznych dla skazanych. Na co dzień prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób opuszczających zakłady karne, spotkania indywidualne, jak i zajęcia grupowe, w tym spotkania społeczności w SOR oraz grupy wsparcia i treningi przeciwdziałania nawrotom na terenie jednostek penitencjarnych. Nieustannie się szkoli, zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie: dialogu motywującego, treningu umiejętności społecznych, Racjonalnej Terapii Zachowania czy uzależnień behawioralnych. W pracy stawia na zespołowość i interdycyplinarność. Ważne jest dla niej empatyczne podejście do klienta i dobór adekwatnych oddziaływań readaptacyjnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia ze społeczności readaptacyjnej jako metody pracy z byłymi więźniami oraz zajęcia terenowe uwzględniające kontakt i pracę z grupą byłych więźniów - mieszkańców Społecznego Ośrodka Readaptacji.

Bartłomiej Piskorz

Bartłomiej Piskorz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego od ponad dziesięciu lat świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom zbiorowym w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego, wykroczeniowego, karnego i karnego wykonawczego jako pełnomocnik i obrońca. W pracy stawia na praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia celem osiągnięcia skutku optymalnego z punktu widzenia interesów klienta. W ramach bieżącej współpracy z fundacją „POMOST” z Zabrza wspomaga procesy readaptacji społecznej poprzez świadczenie niezbędnej pomocy prawnej jej podopiecznym - osobom opuszczającym zakłady karne – celem przezwyciężenia wszelkich faktycznych i prawnych przeszkód dla ich powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, zwykle stanowiących konsekwencje cywilnych i rodzinnych relacji eskalujących na skutek upływu czasu w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Prywatnie redaktor i recenzent komiksowy w ramach portalu filmozercy.com. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu systemu penitencjarnego i postpenitencjarnego w Polsce oraz standardów prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie readaptacji społecznej.

Małgorzata Michalska

Małgorzata Michalska

Psycholog, specjalistka readaptacji, specjalistka terapii uzależnień, pedagog resocjalizacji. Swoją aktywność zawodową koncentruje na pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zarówno młodzieżą, jaki i dorosłymi. Prowadziła terapię osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Związana z Fundacją Pomost w Zabrzu, gdzie prowadziła zajęcia treningowe, społeczność readaptacyjną, pełniła rolę indywidualnej asystentki readaptacji. W ramach Projektu Employment Bridge to the Future, we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, prowadziła szkolenia dla pracowników instytucji zajmujących się pomocą osobom opuszczającym zakłady karne. Pracuje jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kreowania strategii readaptacyjnej oraz specyfiki kontaktu z klientem i emocjonalnych aspektów pracy specjalisty readaptacji.

Krzysztof Jasiński

Krzysztof Jasiński

Pedagog, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Koordynator Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, autor kilkunastu publikacji na temat pomocy postpenitencjarnej, readaptacji społecznej i resocjalizacji. W pracy naukowej zajmuje się problematyką reintegracji społecznej recydywistów, jego zainteresowania koncentrują się również na zagadnieniach psychologii społecznej, psychopatologii i prawnych instrumentach resocjalizacji. Resocjalizacją zajmuje się zawodowo od 17 lat, z czego przez 12 lat jako kurator zawodowy dla dorosłych. Z osadzonymi przygotowywanymi do zwolnienia oraz osobami zwolnionymi z zakładów karnych pracuje regularnie od 13 lat. Uczestnik i organizator wyjazdów studyjnych (min. do Norwegii, Słowacji), inicjator i współorganizator licznych konferencji i szkoleń poświęconych problematyce readaptacji społecznej. Pomysłodawca i współtwórca Portalu Pomocy Postpenitencjarnej Codalej.info. Doradca obywatelski, szkoleniowiec, mediator, trener treningu zastępowania agresji. Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, członek Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu. W przeszłości również wychowawca i pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, członek zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi praktyczne seminarium dyplomowe oraz zajęcia na temat instytucji readaptacji społecznej.

Marta Kostuś

Marta Kostuś

Specjalista readaptacji, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 6 lat związana z Fundacją Pomost w Zabrzu. Udziela wsparcia i towarzyszy w zmianie w kontakcie indywidualnym. W pracy koncentruje się na wzmacnianiu zasobów i wzbudzaniu potrzeb nabywania nowych umiejętności chroniących przed powrotem do popełniania przestępstw. Koordynuje działania Punktu Konsultacyjnego, czuwa nad oddziaływaniami wobec osób, które ukończyły pobyt w Społecznym Ośrodku Readaptacyjnym. Prowadziła grupy wsparcia, zajęcia profilaktyczne oraz treningi zapobiegania nawrotom w jednostkach penitencjarnych na terenie województwa śląskiego. Nieustannie poszukuje nowych narzędzi w zakresie psychoterapii uzależnień, dialogu motywującego i pomocy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w placówkach zajmujących się terapią uzależnień i współuzależnienia, w poradni zdrowia psychicznego oraz w oddziale psychiatrycznym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z pracy modelem redukcji szkód z osobami uzależnionymi w readaptacji społecznej i grupy specyficzne w readaptacji społecznej.

Bartosz Ledwoń

Bartosz Ledwoń

Absolwent Wydziału Ekonomii UE w Katowicach, specjalista w zakresie zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze, zarówno w sferze publicznej jak i pozarządowej. Z Fundacją, w której odpowiada m. in. za pozyskiwanie i rozliczanie środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a także sferę administracyjną jej działalności związany jest od początku 2021 r.

Katarzyna Urgacz

Katarzyna Urgacz

Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe to kilkanaście lat związanych z branżą handlową i produkcyjną, dzięki któremu zdobyła szereg umiejętności w zakresie sprzedaży, marketingu i logistyki, jak również w pracy grafika. W wolnym czasie nieustannie rozwija swoje pasje, będąc kreatywną edytorką, odnawia i przerabia meble - tworząc przedmioty, które upiększają przestrzeń. Dostrzega potencjał w rzeczach, których inni często się pozbywają. W pracy jej zadanie to koordynacja pracy biura fundacji.

Justyna Wawszków

Justyna Wawszków

Specjalista  readaptacji, psycholog oraz absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej. Praca z drugim człowiekiem to jej pasja. Od przeszło 10 lat z zaangażowaniem realizuje się zawodowo, wkładając w swoje działania całe serce. Jako psycholog, terapeuta i trener zbiera różnorodne doświadczenia poprzez pracę w kontakcie indywidualnym, prowadzenie grup wsparcia czy szkoleń rozwojowych. Ma doświadczenie w pracy z bardzo różnymi grupami społecznymi, m.in. z uzależnionymi, bezrobotnymi, opuszczającymi zakłady penitencjarne czy młodzieżą. Współzałożyciel i była wiceprezes Fundacji, budująca program readaptacyjny Ośrodka od podstaw i aktywnie działająca w jego rozbudowie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w ramach działań fundacji POMOST dla innych grup zawodowych oraz osób szeroko zainteresowanych tematyką readaptacji społecznej. Współprowadziła wystąpienia dotyczące readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne na wielu konferencjach poświęconych pracy społecznej. Ukończyła całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty w nurcie systemowo-ericksonowskim, organizowanym przez Katowicki Instytut Psychoterapii, prowadzi własną praktykę w gabinecie psychoterapeutycznym. Dodatkowo trener prowadzący od kilku lat szkolenia dotyczące miękkich umiejętności społecznych, takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, aktywizacja zawodowa. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztaty procesu grupowego.

Działania

Szkolenia

Praca z osobami opuszczającymi zakład karny jest wyzwaniem i wymaga odpowiedniego podejścia psychologicznego i merytorycznego. Nasze szkolenia umożliwiają zdobycie kwalifikacji specjalisty readaptacji oraz rozwinięcie umiejętności zawodowych, szczególnie istotnych w pracy z byłymi więźniami. W naszej ofercie znajdują się szkolenia indywidualne, warsztaty grupowe i kreatywne moduły poruszające szereg różnorodnych tematów: od podstaw dialogu, przez redukcję szkód w terapii, po zasady budowania zespołów interdyscyplinarnych.

Studia podyplomowe

W partnerstwie z Uniwersytetem SWPS oraz przy wsparciu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uruchomiliśmy pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształcące Specjalistów Readaptacji. Nasi absolwenci mają możliwość zdobywać wiedzę opartą bezpośrednio na doświadczeniach profesjonalistów pracujących na co dzień w ośrodkach readaptacyjnych. To ważny krok w kierunku kształcenia wykwalifikowanej kadry, która zasili szeregi powstających i planowanych placówek niosących niezbędną pomoc społeczną.

Praktyki studenckie

Instytut Readaptacji oferuje możliwość płatnych praktyk dla studentów, w ramach których zainteresowani wezmą udział w pracy Społecznego Ośrodka Readaptacji w Zabrzu prowadzonego przez Fundację Pomost. Tam, pod okiem doświadczonych specjalistów poznają kulisy pracy z byłymi więźniami, dowiedzą się więcej o codziennym funkcjonowaniu społeczności readaptacyjnej i otrzymają możliwość zorganizowania autorskich warsztatów.

Współpaca i kontakt

Jesteśmy otwarci na wspólne projekty i przedsięwzięcia.

Zapraszamy partnerów, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie do wspólnego generowania i wdrażania projektów - pomysłów, opracowania koncepcji, założeń, wniosków o dofinansowanie w zakresie readaptacji społecznej i zawodowej.

Badania społeczne stosowane oraz diagnozy i analizy.

Nasz zespół ekspertów chętnie włączy się w inicjatywy badawcze służąc wiedzą, doświadczeniem praktycznym, dogłębną znajomością tematyki readaptacji. Chcielibyśmy podzielić się naszymi kompetencjami dla wspólnego opracowania diagnoz i analiz w zakresie readaptacji i polityki społecznej.

Partnerstwa na rzecz readaptacji społecznej.

Chcemy współpracować i wspólnie z innymi podmiotami podejmować wyzwania i tworzyć rozwiązania systemowe mające na celu wzmocnienie procesu readaptacji społeczno-zawodowej w szczególności byłych więźniów. Naszym celem jest zbudowanie ogólnopolskiej oraz międzysektorowej sieci współpracy na rzecz skutecznej readaptacji.